Regulamin Serwisu –
strony internetowej, sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
DU Sp. z o. o. (wcześniej NVC Zone Sp. z o.o.) oraz fundacji Miejsce ludzi

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez DU sp. z o. o. usług elektronicznych za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej pod adresem: www.miejsce-ludzi.com (dalej: "Serwis") oraz sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod adresami internetowymi
  https://miejsce-ludzi.com/sklep oraz www.miejsce-ludzi.com/wydawnictwo/kup-ksiazke.
  Niniejszy Regulamin w zakresie strony internetowej, odpłatnej działalności statutowej organizacji Szkoleń dotyczy także fundacji Miejsce ludzi.
  Serwis prowadzony jest przez DU sp. z o. o., wpisaną pod nr KRS 0000673019 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP7811945011, REGON 367006320 w dalszej części określana jako „DU”, „Sprzedawca”, „Usługodawca” lub „Administrator".
 1. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu. Każdy Użytkownik od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu wyraża zgodę na treść i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Załącznikami do Regulaminu są:
  • wzór formularza odstąpienia od umowy
  • oraz Informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  Wzór formularza jest dostępny także odrębnie online.
 1. Każda osoba odwiedzająca strony Serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu i Administratora treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

 

§ 2 PRZEDMIOT REGULACJI

 1. Regulamin określa w szczególności:
  • rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
  • warunki zawierania Umów Sprzedaży na odległość;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin jest kierowany do Użytkowników Serwisu zarówno do Klientów-Konsumentów, jak i do pozostałych Klientów (nie-konsumentów) korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz ze Sklepu internetowego w tym zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące praw i obowiązków Użytkowników, wspólne dla wszystkich usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu.
 4. Regulamin nie narusza praw konsumentów wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw. W przypadku braku wyraźnego rozróżnienia praw i obowiązków Klientów w podziale na Klientów-Konsumentów oraz Klientów nie-konsumentów ochrona dotycząca konsumentów znajduje zastosowanie wyłącznie do Klientów-Konsumentów.

 

§ 3 DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Administrator, DU, Sprzedawca, Usługodawca – DU sp. z o. o. wpisana pod nr KRS 0000673019 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7811945011, REGON 367006320, z siedzibą ul. Henryka Sienkiewicza 6/12, 60-825 Poznań.
 2. Aplikacja – usługa polegająca na udostępnianiu za pośrednictwem Serwisu do korzystania na zasadach nieodpłatnej lub odpłatnej, niewyłącznej licencji, programów komputerowych lub Zasobów, przy czym aplikacje dzielą się na aplikacje:
  • online, tj. takie z których korzystanie wymaga aktywnego, nieprzerwanego dostępu do sieci Internet;
  • offline, tj. inne Zasoby, które po ich pobraniu ze stron Serwisu mogą być wykorzystywane bez konieczności utrzymywania aktywnego połączenia z Internetem np. e-booki w formacie PDF do pobrania ze strony miejsce-ludzi.com (tzw. czytanie z dysku).
 3. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub dostarczenia Towarów na rzecz Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
 4. Cena towaru – jest to cena produktu, a w zakresie Publikacji, o których mowa w ust. 18 tiret pierwsze powiększona o ewentualne koszty przesyłki;
 5. Chwila zawarcia umowy – potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia oraz potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, Usługodawcę;
 6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Klientowi może zostać udostępniona możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w określony sposób;
 7. Klient – osoba fizyczna o zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;
 8. Kod promocyjny – kod promocyjny wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych w Sklepie przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego;
 9. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Konto Klienta – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/ Umową Sprzedaży, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/ usług.
 11. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu, wpisanie Kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych pozycji i wszystkich pozycji łącznie (w tym kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie pozycji dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;
 12. Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;
 13. Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
 14. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Zasobów i Aplikacji będących własnością Administratora, w tym zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, Usługodawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1219);
 15. Serwis – strona internetowa (wraz z podstronami) stworzona i będąca własnością Administratora, podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom Serwisu korzystanie z Zasobów i Aplikacji, dostępna pod adresem http://www.miejsce-ludzi.com
 16. Sklep – platforma dostarczania Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę;
 17. Towar – produkt sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Towarami są przede wszystkim:
 • publikacje książkowe, nagrania audio-video wykładów, warsztatów, szkoleń – zwane w dalszej części łącznie PUBLIKACJAMI,
 • wykłady, szkolenia, warsztaty ogólne oraz indywidualne (program dostosowany do zamówienia Klienta) prowadzone z bezpośrednim udziałem Klientów i wykładowcy oraz prowadzone w formie webinarium – zwane w dalszej części łącznie SZKOLENIAMI.
 1. Towar Przeceniony – Towar, który jest uszkodzony, używany lub posiada inne wady wskazane w opisie Towaru, które były podstawą obniżenia ceny Towaru Przecenionego. Wady Towarów Przecenionych wskazane są każdorazowo w Sklepie, w karcie danego Towaru. Ilekroć mowa jest o Towarach, dotyczy to także Towarów Przecenionych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.
 2. Treść/ Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
 3. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o koszty wysyłki dotyczącej Publikacji;
 4. Usługa – nieodpłatne lub odpłatne udostępnianie treści, w tym teksów, grafiki i multimediów, o tematyce związanej z działalnością DU, skierowanej do Klientów, dostarczanych im na indywidualne żądanie za pośrednictwem stron internetowych Serwisu w wersji online lub offline.
 5. Usługa biuletyn elektroniczny (tzw. newsletter) – polegająca na nieodpłatnym wysyłaniu na adres e-mail Klienta artykułów i innych informacji nt. działalności Serwisu i Administratora.
 6. Użytkownik Serwisu – osoba korzystająca z Usług Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym także Klient.
 7. Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Towary oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;
 8. Zasoby – wszelkie materiały i treści udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Serwisu.
 9. Fundacja Miejsce ludzi wpisana pod nr KRS 0000723045 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 369704956, NIP: 7811967946, z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 48/3, 60-825 Poznań, zwana dalej Fundacją.

 

§ 4 INFORMACJE OBSŁUGI KLIENTA

DU oraz Fundacja udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, w dni robocze w godzinach od 10.00 do 15.00 pod numerem telefonu 0048-503-498330 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Opłata dla Klienta (w tym Konsumenta) za połączenie telefoniczne z DU pod wskazanym numerem, jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient (w tym Konsument).

 

§ 5 LICENCJA

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych lub umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 6 WYMAGANIA TECHNICZNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie przez Użytkownika z urządzenia (z dostępem do Internetu wraz z odpowiednim oprogramowaniem) spełniającego minimalne wymagania techniczne:
  • dowolny komputer (z wystarczająco silnym procesorem i wystarczającą pamięcią RAM),
  • dowolny system operacyjny,
  • dowolna przeglądarka internetowa.
 2. Dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu jest uzależniony od założenia konta i spełnienia warunków przewidzianych w treści Regulaminu, w tym celu Klient musi posiadać indywidualne, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Koszty wynikające z posługiwania się przez Klienta środkami porozumiewania się na odległość (Internet, sms, połączenia telefoniczne) celem skorzystania z Usługi ponosi Klient, zgodnie z cennikami dostawców, usług których korzysta.
 4. W trakcie korzystania z Serwisu na urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies, tzw. ciasteczka.
 5. Administrator zapewni dostęp do Usługi w czasie i na zasadach określonych w Regulaminie, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów obejmujących:
  • ograniczenia dostępności Internetu wynikające z działań operatorów, z usług których korzysta Użytkownik;
  • awarii będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie serwerów);
  • przypadki, o których mowa w ust. 7 i 8.
 6. Administrator zastrzega prawo do czasowego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych Usług w celu ich ulepszenia, dodawania nowych usług lub przeprowadzania napraw i konserwacji.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Administrator nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności. W razie wystąpienia takiej okoliczności wykonanie usługi zostanie zawieszone na czas ich trwania.
 8. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług lub usunięcia konta Klienta na skutek rozwiązania umowy Administratora z winy Klienta naruszającego Regulamin, w tym rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
 9. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 • informacje oraz materiały pobrane i wysłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników;
 • utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria łączy, sprzętu, oprogramowania, id) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich);
 • szkody powstałe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania Administratora;
 • szkody będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania, zaniechania osób trzecich, działania Użytkownika lub osób za które ponosi on odpowiedzialność);
 • następstwa podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub logowaniu;
 • nieprzestrzeganie przez Użytkownika warunków Regulaminu, w tym udostępnianie przez Użytkownika osobie trzeciej loginu lub hasła.
 1. W przypadku uzyskania przez Administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych umieszczanych w Serwisie a dostarczonych przez Użytkownika, Administrator uniemożliwi dostęp do tych danych innym Użytkownikom Serwisu. Administrator ponadto powiadomi Użytkownika na jego adres e-mali podany w Serwisie o zablokowaniu ww. danych i nie będzie odpowiadać względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

§ 7 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIAZYWANIA UMÓW
O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Usług odbywa się co do zasady na podstawie nieodpłatnej licencji niewyłącznej. Umowa licencyjna zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z danej usługi. W przypadku licencji odpłatnej – przed rozpoczęciem korzystania – o odpłatności Użytkownik zostanie poinformowany odrębnym komunikatem.
 2. Licencja na usługę online udzielana przez Administratora Użytkownikowi obejmuje nieodpłatne, niewyłączne, ograniczone w czasie prawo do korzystania z Usługi w trybie online tj. w trybie zapewniającym dostęp do Usługi jedynie za pośrednictwem sieci Internet na stronach internetowych Serwisu.
 3. Licencja na usługę offline udzielana przez Administratora Użytkownikowi obejmuje nieodpłatne, niewyłączne, ograniczone w czasie prawo do korzystania z Usługi w trybie offline tj. w trybie zapewniającym dostęp do Usługi na Urządzeniu Użytkownika po uprzednim pobraniu Zasobów na Urządzenie ze strony internetowej Serwisu.
 4. Licencja uprawnia do korzystania z Usług w celu prywatnego, niekomercyjnego użytku. Licencja nie obejmuje zgody na wykorzystywanie Usług w celu świadczenia na rzecz osób trzecich.
 5. Licencja udzielona użytkownikowi przez Administratora nie obejmuje prawa do:
 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Zasobów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do korzystania z niej zgodnie z niniejszą umową licencyjną;
 • udostępniania Usługi osobom trzecim poprzez umożliwienie skorzystania z usługi na zasadzie udostępnienia loginu lub hasła;
 • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Usłudze;
 • podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostepnieniem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Usługi;
 • rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub rozpowszechniania w Internecie Zasobów składających się na Usługę (w tym formy graficznej tworzącej wizualizację Usługi).
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających powyższe warunki korzystania z Usług oraz prawa autorskie DU działań prawnych z postepowaniem sądowym włącznie.
 2. Umowa na korzystanie z Aplikacji zawarta jest na czas nieoznaczony, chyba że co innego wynika z treści zamówienia zaakceptowanego przez Administratora.
 3. Administrator ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia umowę licencyjną i zaprzestać świadczenia Usługi w razie wykorzystywania Aplikacji przez Użytkownika niezgodnie z warunkami licencji. Przed rozwiązaniem umowy Administrator wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy.
 4. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę licencyjną bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Administratora na warunkach określonych w przepisach prawa.
 5. Administrator ma prawo zawiesić na czas określony lub nie określony albo usunąć konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności: udostępnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym, umieszczania w Serwisie przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  • wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
 6. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą elektroniczną - na adresy poczty elektronicznej stron. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na decyzję Administratora zgodnie z § 10 poniżej.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

§ 8 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

 1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:
  • umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
  • możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
  • bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;
  • przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień w zakładce Twoje Konto – Zamówienia.
 2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
  • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.
 4. Klient zobowiązany jest również do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  • niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;
   • nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
 5. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 3 lub ust. 4 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 9 USŁUGA BIULETYN ELEKTRONICZNY (NEWSLETTER)

 1. Użytkownik Serwisu może wyrazić – podczas procedury rejestracji lub poza procedurą rejestracji – zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, informacji zawierających artykuły oraz powiadomienia związane z aktualną działalnością DU, jego partnerów, w tym informacje o Usługach, nowościach wydawniczych – zwanej dalej „newsletter”.
 2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest drogą elektroniczną.
 3. Udzielenie zgody na jego otrzymywanie nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub innym polu – poza procedurą rejestracji.
 4. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdym czasie po kliknięciu w odpowiedni link znajdujący się w treści każdej wiadomości newslettera.
 5. Użytkownik, który nie wyraził zgody na otrzymywanie newslettera w trakcie rejestracji, będzie mógł zamówić tą usługę w późniejszym terminie poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji zamówienia w formularzu dostępnym w swoim koncie.

 

§ 10 REKLAMACJE USŁUG

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z DU w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.


 

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW DOTYCZĄCYCH ZAKUPU TOWARÓW
tj. PUBLIKACJI ORAZ SZKOLEŃ

 

§ 11 CENY I PROMOCJE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 2. Ceny produktów na stronach Sklepu:
  • zawierają wszelkie należne cła i podatki;
  • nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia do Klienta), które są określane odrębnie;
  • cena Publikacji na dokumencie sprzedaży będzie podwyższona o koszt przesyłki;
  • w przypadku zamówienia kilku Publikacji koszt przesyłki wybranej przez klienta zostanie podzielony odpowiednio i przyporządkowany proporcjonalnie do cen nabywanych Publikacji.
  Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Publikacji jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona. Koszt przesyłki jest prezentowany w Koszyku przy wyborze sposobu dostawy. Zależy od wartości zamówionej Publikacji, sposobu zapłaty oraz wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia.
 1. Całkowita suma do zapłaty (obejmująca Cenę oraz w zależności od warunków Promocji także koszty dostawy) przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu promocyjnego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów promocyjnych w ramach odrębnych warunków Promocji.
 2. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

 

§ 12 ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY DOTYCZĄCEJ PUBLIKACJI

 1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga posiadania przez Klienta Konta, z zastrzeżeniem ust. 2 lit. b.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):
  1. Zamówienia na Publikacje można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;
  2. Zamówienie na Publikacje może zostać złożone przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto; dla zakupów sporadycznych możliwe jest złożenie zamówienia bez posiadania konta Klienta;
  3. Klient dodaje wybrany/e Publikacje do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
  4. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;
  5. Klient, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;
  6. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
  7. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/ usuwania Publikacji, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;
  8. Klient poprzez komunikat pojawiający się w Sklepie jest poinformowany o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach;
  9. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie opcji w Sklepie w formie komunikatu „Zamawiam i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
  10. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  11. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje zamówienie zostało przyjęte do realizacji (potwierdzenie rezerwacji miejsca)” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez udostępnienie faktury w Koncie Klienta w zakładce Zamówienia. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji. W przypadku Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych faktura również dostępna jest w Koncie Klienta w zakładce Zamówienia.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu nadania Zamówieniu statusu „Przyjęte do realizacji (potwierdzenie udziału -- miejsca w warsztatach)”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z DU (telefonicznie/ w drodze wiadomości e-mail). Uprawnienie Konsumenta do anulowania Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w § 15 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania/ zmiany Zamówienia.
 6. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 5 powyżej nie jest możliwa, jeżeli Klient wybrał płatność kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości zamówienia. Nie narusza to praw Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 15 Regulaminu oraz praw Klienta do złożenia kolejnego Zamówienia.

 

§ 13 ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI ZA PUBLIKACJE

 1. Płatności można dokonać:
  1. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego,
  2. przy odbiorze (w tym płatność za pobraniem).
 2. Akceptowalne sposoby płatności dostępne są w Sklepie w odpowiedniej zakładce.
 3. Termin płatności za zamówione Publikacje w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 5 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 4. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu jednego Zamówienia.
 5. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności, zgodnie z ust. 6 poniżej.
 6. W przypadku, gdy zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje w przypadkach innych niż odstąpienie przez Konsumenta od umowy, o którym mowa w § 15 Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu płatności, nie później przy tym niż w terminie kolejnych 14 dni.
 7. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.

 

§ 14 DOSTAWA PUBLIKACJI

 1. Zamówione w Sklepie Publikacje są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Przesyłka z zamówionymi Publikacjami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego albo poprzez odbiór w DU.
 3. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony do DU (telefonicznie lub mailowo) do momentu uzyskania przez Zamówienie statusu „Przyjęte do realizacji”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta.
 4. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danej Publikacji (czas realizacji przesyłki) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Publikacji przez operatora pocztowego. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Publikacje operatorowi pocztowemu i wynosi 4 dni robocze (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
 5. Koszty przesyłki Publikacji ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów przesyłki zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 6. Informacje o wysokości kosztów przesyłki podane są w zakładce „Koszty i terminy przesyłki” przy każdej Publikacji oraz w ramach formularza Zamówienia.

 

§ 15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOTYCZĄCEJ PUBLIKACJI

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1a i b do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: DU sp. z o.o.,
  H. Sienkiewicza 6/12, 60-825 Poznań. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Publikacji w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż operator pocztowy. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Publikacji, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Publikacji), partii lub części.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Publikacji, o których mowa w ust. 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Publikacje od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Publikacji z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Publikacji – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Do zwracanego Publikacji należy dołączyć dowodu zakupu, którym może być paragon fiskalny, faktura, dowód uiszczenia ceny w postaci kopii przelewu.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracaną Publikację lub przekazać Publikację osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Publikacji przed jego upływem. Odsyłaną Publikację należy zapakować i zabezpieczyć tak, aby nie została uszkodzona podczas przesyłki.
 9. Zwracane Publikacje prosimy odsyłać na adres:

DU sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 6/12; 60-825 Poznań lub inny adres ustalony pisemnie (np. mailowo) z dopiskiem "Zwrot".

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Publikacji, tj. koszty, które pozostają w bliskim związku funkcjonalnym z wykonaniem przez konsumenta obowiązku dotyczącego oddania (odesłania) rzeczy. Koszty bezpośrednie stanowią przede wszystkim: opłata pocztowa za wysłanie przesyłki na adres Sprzedawcy, opłata pobrana przez kuriera za doręczenie przesyłki na adres osoby upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru rzeczy, koszty zwykłego opakowania rzeczy na potrzeby jej zwrotu.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Publikacji będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech Publikacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Konsument nie ponosi kosztów dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
  1. nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub
  2. nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody.§ 16 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI

 1. Publikacje oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
 2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Publikacji bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Publikacji Przecenionych i które były podstawą obniżenia jego Ceny.
 3. Jeżeli otrzymana przez Klienta Publikacja jest wadliwa, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Publikacji. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Przecenionego i które były podstawą obniżenia jego Ceny.
 4. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres: DU sp. z o. o., ul. H. Sienkiewicza 6/12, 60-825 Poznań lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. z dopiskiem „reklamacja”. Do reklamacji prosimy dołączyć dowodu zakupu Publikacji.
 5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku reklamacyjnego znajdującego się w Sklepie w zakładce Zwroty i reklamacje Publikacji/ http://miejsce-ludzi.com/wydawnictwo/kup-ksiazke.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana Publikacja ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Przecenionego i które były podstawą obniżenia jego Ceny. Jeżeli sprzedana Publikacja ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwą Publikację na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Publikacji z wadą pozostaje do wartości Publikacji bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Publikacji jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Publikacji na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwą Publikację na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Publikacji na wolną od wad albo zamiast wymiany Publikacji żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Publikacji do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Publikacji wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Publikacji na następujący adres: DU sp. z o. o., ul. H. Sienkieiwcza 6/12, 60-825 Poznań lub inny adres ustalony i potwierdzony pisemnie z dopiskiem "Reklamacja”.
 9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 10. Przy sprzedaży Klientowi (nie-konsumentowi) Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Publikacji na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Publikacji przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.§ 17 WYKONANIE UMOWY DOTYCZĄCEJ SZKOLEŃ – PŁATNOŚCI, ZWROT PŁATNOŚCI,
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

 

(Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Sprzedawcy, należy przez to także rozumieć Fundację, która organizuje Szkolenia w ramach odpłatnej działalności statutowej.)

 

 1. Zawarcie Umowy dotyczącej Szkolenia między Sprzedawcą a Klientem następuje poprzez wypełnienie przez Klienta Formularza online na stronie miejsce-ludzi.com (konkretnie na podstronie: http://miejsce-ludzi.com/sklep)
 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Użytkownika do dokonania zapłaty Ceny za Szkolenie.
 4. Zapłata Ceny za uczestnictwo w Szkoleniu następuje w dwóch częściach:
  • bezzwrotnej zaliczki wskazanej w cenniku, na stronach Serwisu, wpłacanej przez Klienta po zawarciu Umowy, w przypadku Konsumentów wpłata - zaliczka jest zwracana zgodnie z postanowieniami ust. 14 poniżej,
  • pozostałej części ceny, wpłacanej przez Klienta najpóźniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.
 5. Odstąpienie od Umowy Klient przesyła do Sprzedawcy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listem poleconym na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku zawarcia Umowy na mniej niż 14 dni przed Szkoleniem Klient rezygnuje z odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienie od Umowy na uczestnictwo w Szkoleniu co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia, cena uiszczona tytułem Szkolenia, zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjno-księgowe 50,00 zł netto.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy na uczestnictwo w Szkoleniu, w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 7 niniejszego paragrafu, zaliczka wpłacona przez Klienta nie zostanie mu zwrócona. W przypadku odstąpienia od Umowy w terminie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy pełnej kwoty ceny za Szkolenie.
 9. Postanowienia ustępów 6, 7 i 8 nie dotyczą Konsumentów.
 10. Brak zapłaty Ceny lub odpowiedniej jej części oraz nie wzięcie udziału w Szkoleniu, nie jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy całość Ceny za Szkolenie.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Szkoleń w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które winy nie ponosi (tzw. siła wyższa – np. choroba wykładowcy, wypadek komunikacyjny, awaria etc.). Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy Szkolenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Szkolenia nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Szkolenia Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres wskazany przez siebie adres e-mail. Sprzedawca ma także prawo odstąpić od Umowy zawartej z Klientem, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem, jeśli na Szkolenie nie zapisze się określona w materiałach informacyjnych wystarczająca liczba uczestników. Uczestnicy zostaną o tym niezwłocznie powiadomi, na adres e-mail podany w Formularzu.
 12. Sprzedawca ma prawo nie zawrzeć Umowy z Klientem lub odstąpić od zawartej Umowy, w każdym przypadku nieuiszczenia przez Klienta ceny wobec Sprzedawcy, wynikającej także z innych tytułów niż Szkolenie.
 13. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (o ile nie zachodzi przypadek szkolenia zorganizowanego wg specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb), w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1a i b do niniejszego Regulaminu w sposób wskazany w ust. 5.
 14. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 13.
 15. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności – jaką użył Konsument, dokonując zapłaty, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 16. W przypadku Konsumentów rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi następuje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do próśb Konsumenta oznacza to ich uznanie za uzasadnione.
 17. Reklamacje dotyczące Szkolenia prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłać listem poleconym na adres Sprzedawcy, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Konsumentów.
 18. Prawidłowo złożona reklamacja zawiera co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta w związku ze złożoną reklamacją),
  • opis sprawy będącego podstawą złożenia reklamacji,
  • prośby Klienta.
 19. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 20. Sprzedawca ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 18 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 17 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Konsumentów.
 21. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta, oznacza to, iż uznano ją za uzasadnioną.

 

§ 18 DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, w także Sklepu, które zostały umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej również „RODO".
 2. Administratorem danych osobowych jest DU sp. z o. o. wpisana pod nr KRS 0000673019 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP7811945011, REGON 367006320, z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 48/3, 60-825 Poznań, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a Współadministratorem jest Fundacja Miejsce ludzi wpisana pod nr KRS 0000723045 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 369704956, NIP: 7811967946, z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 48/3, 60-825 Poznań.
 3. Administrator oraz w odpowiednim zakresie Współadministrator będą przetwarzali dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu, świadczenia usług, w tym także w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę (takich jak przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, realizowanie marketingu bezpośredniego w formie telefonicznej, marketing produktów i usług współpracujących z administratorem) lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (w szczególności rozpatrywanie zgłoszeń, reklamacji). Dane osobowe w trakcie realizacji zamówień mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień.
 4. Administrator oraz Współadministrator mogą powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów innym podmiotom (podwykonawcom lub partnerom biznesowym), zgodnie z zasadami określonymi w RODO.
 5. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w Serwisie i zawarcie Umowy Sprzedaży.
 6. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Na wniosek Klienta Administrator lub Współadministrator usunie konto e-mailowe Klienta lub numer telefonu Klienta z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 7. Użytkownik Sklepu ma możliwość zapoznania się z klauzulą informacyjną sporządzoną przez Administratora i Współadministratora w zakresie i na podstawie art. 13 RODO (Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą).

 

ZMIANA REGULAMINU/ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19 ZMIANA REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży – wiążący jest Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku wystąpienia wskazanych przyczyn:
  • zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie Treści Cyfrowych, sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, Umowie Sprzedaży lub Umowie o Dostarczanie Treści Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  • konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   • decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub,
   • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
  • zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
  • zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;
  • połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2018 r. i jest dostępny na stronie internetowej www.du-t.com/Regulamin_Serwisu.
 4. Zmiany Regulaminu podane zostaną do wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Serwisu. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 5. W przypadku niezaakceptowania zamian Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia. Oświadczenie Użytkownika o braku zgody na Regulamin i wypowiedzeniu umowy może nastąpić drogą elektroniczną lub pisemnie. Po wypowiedzeniu umowy konto zostanie zamknięte, a dane osobowe Użytkownika będą dalej przetwarzane w zakresie określonym w art. 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem lub Klientem-Konsumentem oraz ich następcami prawnymi są rozstrzygane preferencyjnie drogą pozasądową na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 2. W pozostałych przypadkach Administrator deklaruje wolę rozwiązania sporu w drodze mediacji sądowej.
 3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie znajduje w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy kodeksu cywilnego.


 

ZAŁĄCZNIK NR 1a – Wzór FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY spółka

Uwaga, niniejszy formularz jest tylko wzorem, tzn. w przypadku chęci odstąpienia od umowy prosimy o przesłanie wypełnionego i przesłanie nam tego dokumentu lub innego z tożsamą treścią.

Jeśli formularz wypełniany jest elektronicznie – wystarczy prawidłowe odpowiedzi zaznaczyć krzyżykiem. Jeśli formularz jest drukowany i wypełniany ręcznie, proponujemy prawidłowe zaznaczyć krzyżykiem, a niepotrzebne dodatkowo skreślić.

Adresat:

DU sp. z o. o.,
ul. Henryka Sienkiewicza 6/12,
60-825 Poznań

Lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mail z POTWIERDZENIEM ODBIORU

☐Ja/ ☐ My niniejszym ☐ informuję/ ☐ informujemy o ☐moim/ ☐ naszym odstąpieniu od

 1. ☐ umowy sprzedaży następujących towarów: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
 1. ☐ umowy dostawy następujących towarów: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
 1. ☐ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
 1. ☐ o świadczenie następującej usługi Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Data zawarcia ☐ umowy/ ☐odbioru: Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę.

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Adres konsumenta(-ów), ewentualnie łącznie z adresem mailowym: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

…………………………………………..                                                 ………………………………………………….

Data

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1b – Wzór FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Fundacja

Uwaga, niniejszy formularz jest tylko wzorem, tzn. w przypadku chęci odstąpienia od umowy prosimy o przesłanie wypełnionego i przesłanie nam tego dokumentu lub innego z tożsamą treścią.

Jeśli formularz wypełniany jest elektronicznie – wystarczy prawidłowe odpowiedzi zaznaczyć krzyżykiem. Jeśli formularz jest drukowany i wypełniany ręcznie, proponujemy prawidłowe zaznaczyć krzyżykiem, a niepotrzebne dodatkowo skreślić.

Adresat:

Fundacja Miejsce ludzi,
ul. Juliusza Słowackiego 48/3,
60-825 Poznań

Lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mail z POTWIERDZENIEM ODBIORU

☐Ja/ ☐ My niniejszym ☐ informuję/ ☐ informujemy o ☐moim/ ☐ naszym odstąpieniu od

 1. ☐ umowy sprzedaży następujących towarów: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
 1. ☐ umowy dostawy następujących towarów: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
 1. ☐ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
 1. ☐ o świadczenie następującej usługi Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Data zawarcia ☐ umowy/ ☐odbioru: Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę.

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Adres konsumenta(-ów), ewentualnie łącznie z adresem mailowym: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

…………………………………………..                                                 ………………………………………………….

Data

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.
 2. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
 3. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.
 4. Administrator ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.
 5. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą, konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.
 6. Prosimy osoby dokonujące zakupów za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu tzw. "płatności elektronicznych", by w sposób szczególny chroniły informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

 

Pobierz Regulamin PDF (0,867MB) Pobierz Formularz Odstąpienia od umowy DU DOCX (0,68MB) Pobierz Formularz Odstąpienia od umowy Fundacja DOCX (0,67MB)

 

© DU = Dialogue Unlimited 2023.     Regulamin serwisu     Polityka prywatności
Wdrożenie: Solmedia.pl

Ta strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies). Wyrażasz zgodę na ich używanie?

W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony. Czytaj więcej…

Zgadzam się

Cookies to malutkie pliki, które strony internetowe zapisują na urządzeniach wykorzystywanych do przeglądania stron internetowych. Pozwalają one na zachowanie informacji o indywidualnych preferencjach użytkownika (język strony, układ, kolorystyka itp.). Są one również konieczne do właściwego funkcjonowania niektórych serwisów internetowych, np. takich, które wymagają autoryzacji. Ponadto umożliwiają również tworzenie anonimowych statystyk dotyczących odwiedzin serwisów, mogą jednak być wykorzystywane do śledzenia aktywności użytkownika w sieci.